Dr. Yusuf Demirci

PDF Yazdır ePosta
  
Pazar, 27 Nisan 2008 11:58

Dünya Sa?l?k Örgütüne göre: "Sa?l?k; bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir." Freud'a göre ruh sa?l??? sevmek ve çal??mak olarak tan?mlan?r. Ruh sa?l??? iyi olan bireylerin genel özellikleri:

 

1- Kendini ve çevreyi gerçekçi bir biçimde alg?layabilen ve de?erlendirebilen, kendine güvenen, sayg? duyan ve seven ve kendisi ile bar???k olan,

2- Ayn? ?ekilde ba?kalar?n? da anlayabilen, seven ve sayan, çevresine gerçekçi biçimde güvenen, ki?iler aras? ili?kilerden do?um sa?layabilen, gerekti?inde onlara ili?kin sorumluluklar yüklenebilen,

3- Ya?ad??? toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik normlar?na uyabilen, uymad???nda çevreyi rahats?z etmeden bunu çözmeyi ba?arabilen,

4- Ya?ama hevesi ile yarat?c? olabilen, kendisi için uygun planlamalar yapan, uygun amaçlar belirleyen, onlara esnek olarak e?ilebilen,

5- Ba?ar?s?zl?klar?n?, dü? k?r?kl?lklar?n? yani s?n?rl? yetilerini olumlu biçimde kabul edebilen, problemlerini çözümleyebilen,

6- De?i?en durumlar? de?erlendirebilen, yani seçenekler sunabilen, kendisi ve çevresi için en yararl?y? seçip uygulayabilen,

7- Yeniliklere aç?k olan, farl?l?klar? anlay??la kar??layan, esneklik ve sayg? gösterebilen,

8- Gerekti?inde çevreyi biçimlendiren, biçimlenmi? çevreye uyum sa?layabilen,

9- Tutum ve davran?? eylemleri ile kendisine ve çevresine rahats?zl?k de?il huzur ve ne?e verebilen,

10- Kar?? cinsle anla?mada sayg? ve sevgiye dayanabilen; heteroseksüel ili?ki kurup onu sürdüren, kendisine ve e?ine doyum sa?layabilen,

11- Güncel olaylardan zevk alabilen, yapt???ndan tat alan; gerekti?inde üzülebilen, sevinebilen,

12- Uygun yer ve zamanda gereken ki?ilere bilgi, duygu, dü?ünce, inanç ve tutumlar?n? akatarabilen

bireyler ruhsal aç?dan sa?l?kl?d?r.

Kavray??ta, sevgide, çal??mada, ba?armada ve e?lenmede yeterli olan ki?i ruh sa?l??? iyi olan ki?idir.

Ruhsal yönden sa?l?kl? ya?ama yollar?n? geli?tiren, ruhsal problemleri olu?madan önleme yollar?n? gösteren bilgi koluna "Koruyucu Ruh Sa?l???", ruh hastal?klar?n?n nedenleri, belirtileri, çe?itleri ve tedavisiyle u?ra?an bilim dal?na da "Psikiyatri" denir. Psikiyatristler; 6 y?ll?k t?p fakültesini bitirdikten sonra 5 y?l ruh sa?l??? ve hastal?klar? alan?nda uzmanl?k e?itimi görürüler. ?laç yazma yetkileri vard?r. Psikologlar; 4 y?ll?k psikoloji bölümü mezunudurlar ve ilaç yazma yetkileri yoktur.

Ruhsal durum ve beden bir bütündür ve iç içe geçmi?tir. Örne?in utand???m?zda yüzümüz k?zar?r, heyecanlan?nca kalbimiz h?zl? çarpar. Birçok ruh hastal???nda bedensel hastal?klarda oldu?u gibi a?r?, uyu?ma, halsizlik, kas?lma, felç, körlük gibi belirtiler görülebilir.

Ya?am Dönemlerine Göre Ruh Sa?l???yla ?li?kili Sorun Alanlar?:

  • Do?um öncesi, Do?um, Do?um sonras? dönemi
  • Okul öncesi ve Okul ça??
  • Gençlik dönemi
  • Yeti?kinlik dönemi
  • Ya?l?l?k dönemi

Do?um Öncesi, Do?um, Do?um Sonras? Dönemi

Akraba evliliklerinden kaynaklanan genetik sorunlar nedeniyle ?izofreni ve madde ba??ml?l??? gibi bozukluklara yakalanma riski artar. Do?um öncesi ve sonras?nda beslenme yetersizlikleri, bilgisizlik ve fakirlikten dolay? olu?an enfeksiyonlar sonucu zeka gerili?i ve epilepsi gibi hastal?klar s?k görülür.

Okul Öncesi ve Okul Ça??

Aile içi, yuva ve okuldaki yeti?tirme ile e?itim kusurlar? çoçuk ruh sa?l??? için önemli sorun alanlar?d?r.

Gençlik Dönemi

Niteliksiz e?itim ko?ullar?, gelecek kayg?s?, spor alanlar?n?n ve serbest zaman etkinliklerinin k?s?tl?l??? gençler için önemli stres kaynaklar?d?r.

Yeti?kinlik Dönemi

Ekonomik sorunlar, i? olanaks?zl?klar? ve sosyal güvence eksiklikleri olumsuz etkiler olu?turur.

Ya?l?l?k Dönemi

Ya?l? nüfusun h?zla artmas?, aile içi de?ersizlik ve yük olma kayg?lar? ve bak?m-beslenme sorunlar? say?labilir.

RUH HASTALIKLARINDA DAMGALANMA (YAFTALANMA, ET?KETLENME, ST?GMAT?ZASYON) SORUNU

Damgalanma; bir ki?iye gerçe?e dayanmaks?z?n ad?n? kötüye ç?karan utanç verici bir özellik yüklenmesi olarak tan?mlan?r. Stigma sözcü?ü eski Yunancada bir suçlunun suçlulu?unu ya da kölenin köleli?ini tan?n?r k?lmak ve toplumda alçaltmak için k?zg?n demirle da?lamakt?r. Ruhsal bozukluklar damgalanmaya ili?kin tüm olumsuzluklara en üst düzeyde maruz kal?nan rahats?zl?klard?r. Damgalanman?n hasta ve ailesi üzerinde olu?turdu?u yükler, ba?ar?l? bir ruhsal hastal?k tedavisi önündeki en önemli engelleri olu?turur.

Toplumda her dört ki?iden birinde ruhsal s?k?nt? belirtileri, her 6-7 ki?iden birinde de ruh hastal??? bulundu?u bildirilmektedir. Ruh hastal?klar? bireye, aile ve topluma en çok ac? veren rahats?zl?klar? kapsar. ?nsan yetisini ve gücünü a??r derecede ve uzun süre azaltmas? nedeniyle büyük ekonomik kay?plara neden olur.

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 26 Mayıs 2011 08:00 )