Dr. Yusuf Demirci

PDF Yazdır ePosta
  
Pazar, 02 Ocak 2011 02:36
Aile Sa?l??? Elemanlar?n?n Sözle?me Örne?i'ni görmek için devam?n? okuyunuz...

T.C. SA?LIK BAKANLI?I
A?LE SA?LI?I ELEMANI H?ZMET SÖZLE?MES?

1- T.C. Sa?l?k Bakanl??? ad?na ……….. Valili?i ile ………………………………………… aras?nda, 5258 say?l? Aile Hekimli?i Pilot Uygulamas? Hakk?nda Kanunun 3 üncü maddesi uyar?nca a?a??daki ?artlarda bu sözle?me imzalanm??t?r.
2- Sözle?mede geçen;
a) ?lgili: Sözle?meyi imzalayan aile sa?l??? eleman?n?,
b) Kanun: 5258 say?l? Kanunu,
c) Kurum: Sa?l?k Bakanl???n?,
ç) Sözle?me: Bu hizmet sözle?mesini,
d) Sözle?me Yönetmeli?i: Aile Hekimli?i Uygulamas? Kapsam?nda Sa?l?k Bakanl???nca Çal??t?r?lan Personele Yap?lacak Ödemeler ile Sözle?me Usul ve Esaslar? Hakk?nda Yönetmeli?i,
e) Uygulama Yönetmeli?i: Aile Hekimli?i Uygulama Yönetmeli?ini,
 ifade eder.
3- ?lgili, Kurumca belirlenen aile hekimli?i çal??ma bölgelerinden Uygulama Yönetmeli?ine uygun olarak tercih etti?i ............ nolu aile hekimli?i biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklar?na, mesleki ve genel etik kurallar?na uygun olarak aile sa?l??? eleman? görevini ifa etmeyi sözle?me süresince kabul eder.
4- Çal??ma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeli?i ile Sözle?me Yönetmeli?i hükümleri uygulan?r.
5- ?lgiliye yap?lacak ödemeler ve kesintilerde Sözle?me Yönetmeli?i hükümleri uygulan?r. Bunun d???nda herhangi bir ad alt?nda ba?ka bir ödeme yap?lamaz.
6- ?lgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum kar??l?klar? sözle?me ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktar?l?r.  
7- ?lgili hakk?nda 3628 say?l? Mal Bildiriminde Bulunulmas?, Rü?vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 say?l? Memurlar ve Di?er Kamu Görevlilerinin Yarg?lanmas? Hakk?ndaki Kanun hükümleri uygulan?r.
8- ?lgili taraf?ndan Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnas?nda veya görevi ile ilgili olarak üçüncü ?ah?slara verilen zararlar neticesinde bu ki?ilere Kurumca yap?lmak zorunda kal?nan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.
9- ?lgili, görevi s?ras?nda edindi?i gizlilik ta??yan bilgileri ve ki?isel verileri, görevinden ayr?lsa dahi Kurumun yaz?l? izni olmadan aç?klayamaz.
10- Bu sözle?mede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeli?i ve Sözle?me Yönetmeli?i hükümleri uygulan?r.
11- Sözle?menin süresi 2 mali y?l ile s?n?rl? olup, bu sözle?me ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.      

Bu sözle?me 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmi?tir.

A?LE SA?LI?I ELEMANI    KURUM YETK?L?S?
Ad? Soyad?    :
Görev Yeri    :
Adresi    :
(imza-tarih)    …………………..
…………….VAL?S?

(imza-tarih)