Dr. Yusuf Demirci

PDF Yazdır ePosta
  
Pazar, 14 Eylül 2008 00:07

Sa?l?kl? bir bebek dünyaya getirmek her anne ve baban?n özlemidir. Hamilelik döneminde kad?n vücudu belirgin de?i?ikliklere u?rar, bu dönemi rahat atlatabilmeniz ve bebe?inizin sa?l??? için dikkat edilmesi gereken hususlar vard?r.

YAPIN
 • Hamileli?i planlamaya ba?lad?ktan sonra, hamile kalmadan 3 ay önce ba?layarak hamileli?inizin ilk 3 ay? bitene kadar folik asit almay? ihmal etmeyin.
 • Bulant? ve kusmalar?n?z için az az ancak s?k aral?klar ile kuru ve so?uk yiyecekler al?n. B vitamini bulant?-kusma önleyici ilaçlar doktorunuz taraf?ndan verilebilir. A??r? kusman?z olursa hastanede serum tak?labilir.
 • Günlük beslenmenize 300 kalori ek g?da eklemelisiniz. Hamileli?e uyumlu multivitamin ve demir preparatlar? al?n.
 • Memelerin büyümesi ile birlikte daha geni? sütyene ihtiyac?n?z olacakt?r. Meme büyümesi devam edece?i için bir tane al?n. Hamileli?in son aylar?nda emzirme dönemi için uygun sütyen alabilirsiniz.
 • Düzenli yürüyü? egzersizleri yapmal?s?n?z. A??r ve tehlikeli egzersizler yapmad???n?z sürece günlük egzersiz pro?ram?na devam edebilirsiniz. Yorgunluk hissetti?inizde egzersize ara vermelisiniz. Karn?n?za zarar verebilecek ve dengenin gerekli oldu?u egzersizlerden kaç?nmal?s?n?z.
 • Kuaföre giderek saçlar?n?z? kolay bak?labilir hale getirebilirsiniz.
 • Doktorunuz taraf?ndan herhangi bir risk saptanmam??sa uygun pozisyonlarda cinsel ili?kiye hamileli?in son aylar?na kadar girebilirsiniz.
 • Bol s?v? ve lifli besinlerden zengin beslenerek kab?zl?k önlenebilir. Kab?zl???n?z? önlemek için bol lifli g?da almal? ve düzenli tuvalet al??kanl???nda (yemekten 1 saat sonra) bulunun.
 • Hamilelik elbiselerinizi klasik modellerden seçin. Baz? giysileriniz hamilelik ve lohusal?k için de uygun olabilir.
 • Hamileli?inizin son ay?na kadar yolculuk yapman?zda bir sak?nca yoktur. Uzun süreli yolculuklarda s?k mola verip yürümek ve bol s?v? almak yararl? olur.
 • Hamilelikte artan hormonlar?n?za ba?l? olarak vajinal ak?nt?n?zda art?? olabilir. Pamuklu iç çama??rlar? giyilmesi ve temizli?e dikkat edilmesi önerilir.
 • Sa?l?kl? duru? s?rt a?r?lar?n?z? azalt?r. Kalçan?z?n öne, omzunuzun arkaya do?ru olmas? ve sert zeminde yatmak a?r?lar?n?z? azalt?r.
 • Ayaklar?n?zda kramp olursa, e?inizin sertle?en kaslar?n?za nazikçe masaj yapmas? sizi rahatlat?r.
 • Hamileli?in son dönemlerinde rahat uyku uyuyabilmek zorla??r. Uykusuz geceler kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir. Gündüz uyumaman?z, ak?am yeme?ini erken yemeniz, ?l?k bir banyo ve ?l?k süt daha rahat uyuman?za yard?mc? olur.
 • Arkada?lar?n?z ile do?um ve bebek bak?m? hakk?nda konu?un.
 • Do?uma yak?n günlerde do?um sonras? için evinizi haz?r tutun.

YAPMAYIN

 • Alkol almamal? ve sigara içmemelisiniz.
 • Taze peynir ve pi?memi? et gibi enfeksiyon bula?t?racak yiyecekleri almay?n, hijyene dikkat edin. Toxoplazma bula?t?rabilecek kedilerden uzak durun.
 • Doktorunuza sormadan herhangi bir ilaç almay?n. Ba? a?r?s?, nezle gibi durumlar için kullan?labilece?iniz ilaçlar vard?r. So?uk alg?nl?klar?n? yatak istirahati yaparak, bol s?v? alarak ve gerekti?inde ate? dü?ürücü ilaçlar? kullanarak iyile?tirebilirsiniz.
 • Bel a?r?lar?n?z? azaltmak için yüksek topuklu ayakkab? giymemelisiniz.
 • Bel a?r?lar?na sebep olmamas? için a??r kald?rma, itme gibi i?leri yapmay?n.
 • Uzun süre ayakta kalman?z yorgunluk ve tansiyon dü?mesine neden olur.
 • Uygun oldu?unuz her durumda ayaklar?n?z? kald?rarak dinlenin. Uzun ve yorucu ko?turmalardan kaç?nmal?s?n?z.
 • Sol yan?n?za dönerek ve diz ile kar?n bölgenizin alt?na yast?k koyarak yatman?z sizi rahatlat?r.
 • Uyku ilaçlar?n? kesinlikle kullanmamal?s?n?z.

 

Son Güncelleme ( Pazar, 14 Eylül 2008 01:16 )